Dränera med traditionell eller modern klimatsmart teknik?

Orsaken till att vatten tränger in i din källare kan vara många, till exempel att vattentrycket är för högt mot grundmuren, att vatten tränger in genom källarmuren eller att det finns svagheter eller direkta fel i den invändiga konstruktionen. Det finns en hel del olika åtgärder för att lösa det akuta problemet men bara två som erbjuder en någorlunda permanent lösning.

Högt vattentryck mot grundmuren.

Problemet består antingen av fel marklutning mot huset, så att regnvatten rinner till i stället för bort, för hög vattentillförsel från till exempel stuprör, vattning av rabatter, läckande utomhuskranar, snösmältning eller, vilket blir allt vanligare, onormalt riklig nederbörd.

Vatten som tränger igenom källarmuren.

Den vanligaste orsaken är brister i dräneringen, antingen att den saknas helt, är felaktigt utförd eller har skadats mer åren.  Andra orsaker är vatten som sugs upp av kapillärkraften, dålig värmeisolering, tätskikt på utsidan som förhindrar att fukten kan ta sig ut. Det kan också bero på slarv eller medvetna fel i byggprocessen.

Invändiga svagheter eller fel.

Fuktproblemen kan bero på att kondens bildas i utrymmen med stora temperaturskillnader mellan ute och inne, till exempel i tvättstugan, på läckage från gamla eller frostsprängda rör eller på att invändig värmeisolering hindrar fukten i källaren från att ta sig ut.

Förebyggande åtgärder.

Om du planerar att bygga om en råkällare till sovrum eller sällskapsytor bör du börja med att eliminera riskerna för fuktproblem där de kan uppstå. Några exempel på förebyggande åtgärder är:

  • Led bort vatten från takrännor och huset – förläng rören under extra regniga perioder.
  • Åtgärda läckande utekranar.
  • Vattna inte intill källarmuren.
  • Avlägsna snö från husets omedelbara närhet.
  • Förstärk ventilationen med fläktar.
  • Håll källarfönster stängda på sommaren.
  • Placera tunga och skrymmande möbler med distans till ytterväggar.
  • Installera avfuktare.

Om du fortfarande har problem med fukt beror det sannolikt på en läckande grundmur och då måste du, bokstavligen, gå till botten med ditt fuktproblem.

Traditionella ”permanenta” åtgärder.

Sedan över 2 000 år tillbaka har man dränerat byggnader genom att gräva ner perforerade rör längs husgrunden. Tidigare användes rör av tegel eller betong men idag är de oftast av plast. Först gräver man ett ca. 1 meter brett dike intill källarväggen, ned mot en halv meter under husets lägsta punkt (grundsula). Innan röret läggs på plats lägger man på en fiberduk för att förhindra att omgivande jord täpper till rören. Därefter täcker man rören med dräneringsgrus, viker om fiberduken, lägger på ytterligare dräneringsgrus för att avslutningsvis lägga på ett bärlager.

I samband med dräneringen brukar man också ge källarväggen ett fuktskydd, antingen genom att pensla på kallasfalt eller använda en plastmatta (s.k. Platonmatta), eller genom att använda dränerande cellplastskivor.

En fördel med traditionell dränering är att den, rätt utförd, har en livslängd på ca 40 år. Nackdelar är att metoden är relativt dyr med tillkommande kostnader för grävmaskiner, bortforsling av jordmassor samt, inte minst, återställande av uteplatser, blomsterplanteringar, plattsättningar, entrépartier och grönytor. I vissa fall är metoden dessutom omöjlig att använda med hänsyn till grannar och omgivande miljö.

Moderna permanenta åtgärder.

Till skillnad från traditionella metoder dränerar Arid utan vare sig grävmaskiner, dräneringsrör eller plastmattor. Allt arbete görs inomhus. Systemet avfuktar murar och grunder genom att vattnet laddas med positiva joner (elektrisk endosmos) varvid det positivt laddade vattnet dras ut mot den omgivande jorden, som av naturen är negativt laddad. De positiva jonerna förhindrar även att omgivande vatten tränger in och bildar på så sätt en permanent fuktspärr.

Installationen sker oftast på en dag och medför minimal åverkan på fastigheten. En rad små hål borras i underkant av källarmuren där tunna elektroder placeras. Dessa förbinds med varandra och till en kontrollbox (jongenerator). Tråddragningar döljs genom urspårningar i vägg eller bakom golvsocklar. Kontrollboxen anpassar automatiskt strömstyrkan efter fuktigheten i muren. Effekten utlovas inom 90 dagar och varar så länge som systemet är i drift.

Arids teknik har ungefär samma förväntade livslängd som traditionella metoder (35-50 år) och har en relativt låg kostnad för såväl inköp, installation och drift (elkostnad ca 50 – 100 kr per år). En annan stor fördel är att du slipper åverkan på trädgård, uteplatser, entrépartier m m, och de kostnader som krävs för att återställa dem.

Nackdelar är att tekniken passar bäst för oklädda murar, eventuell panel eller gipsplatta måste alltså delvis demonteras för att monteras igen efter installation. Jämfört med att återställa en trädgård är detta dock relativt små och billiga åtgärder.

Att välja fel metod kan bli en dyrköpt erfarenhet.

Arids teknik levereras med 10 års funktionsgaranti och 90 dagars resultatgaranti. Har vi inte nått utlovat resultat demonterar vi kontrollboxen och river din faktura. Elektroder och tråddragning lämnas kvar i dina väggar, dolda bakom puts eller golvsockel.

En misslyckad traditionell dränering kan betyda stora renoveringskostnader. Tomten måste grävas upp igen och såväl fuktspärr som dräneringsrör bytas ut. Även invändig sanering kan bli nödvändig; konstruktioner rivas ner och angripet virke bytas ut.  Ett stort problem är att man inte vet hur illa det är ställt förrän man har grävt upp runt huset. I värsta fall visar det sig vara omöjligt att lägga dräneringen på rekommenderat djup. Problemet går inte att lösa med traditionell teknik och man har grävt upp helt i onödan. Risken finns också att det fortfarande sugs in vatten i själva plattan, där kapillärkraften är som störst, eftersom utrymmet under är svårt att komma åt.